Vinh danh Chiến binh Xuất Sắc tháng 4 năm 2021.

Vinh danh Chiến binh Xuất Sắc tháng 4 năm 2021.