Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi

Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi

Quy chế này quy định nội dung quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng và các khoản trợ cấp tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.

Tùy theo kết quả sản xuất trong năm, Ban Tổng Giám đốc quyết định các mức chi. Đối với những nội dung không quy định mức chi cụ thể tại quy chế này sẽ do Tổng giám đốc công ty quyết định.

Quỹ phúc lợi được dùng để:

  • Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể người lao động trong công ty, chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động;
  • Chi hỗ trợ các đơn vị, cá nhân ngoài công ty và làm công tác từ thiện xã hội.

Tài liệu sẽ bao gồm các thông tin:

  • Những quy định chung
  • Nguồn hình thành và mục đích sử dụng
  • Các Quy định cụ thể
  • Hướng dẫn thực hiện, hiệu lực

Link thông tin chi tiết: Tại đây.