Giá trị cốt lõi số 4 - Tinh thần đồng đội

Giá trị cốt lõi số 4 - Tinh thần đồng đội
“Khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.” - Helen Keller

 

Là GTCL số 4 của Sapo, Tinh thần đồng đội là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung, là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức.

Hãy yêu thương, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau để cùng đạt được những điều phi thường nhé cả nhà!

#Sapo #CoreValue #GTCL #Tinhthandongdoi