Trại huấn luyện Binh Đoàn Trưởng SAPO năm 2021.

Trại huấn luyện Binh Đoàn Trưởng SAPO năm 2021.